รายนามพระเถรานุเถระที่นิมนต์มาร่วมงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา  ถาวโร    เมรุชั่วคราว  วัดป่าเขาน้อย
ต.วังทรายพูน  อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร
วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕
 

ลำดับ

ชื่อ

ฉายา

พรรษา

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หลวงปู่สมภาร

ปญฺญาวโร

๖๗

วัดป่าวิเวกพัฒนาราม

พรเจริญ

พรเจริญ

บึงกาฬ

43180

หลวงปู่บุญมี

ปริปุณฺโณ

๖๔

วัดป่านาคูณ

บ้านผือ

บ้านผือ

อุดรธานี

41160

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

 

๖๔

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธ

พระนคร

กรุงเทพฯ

10200

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
(หลวงปู่ท่อน)

ญาณธโร

๖๔

วัดศรีอภัยวัน

นาอ้อ

เมือง

เลย

42000

พระโสภณวิสุทธิคุณ
(หลวงปู่บุญเพ็ง)

กัปฺปโก

๖๓

วัดป่าวิเวกธรรม

ในเมือง

เมือง

ขอนแก่น

41000

หลวงปู่แบน

ธนากโร

๖๓

วัดดอยธรรมเจดีย์

ตองโขบ

โคกศรีสุพรรณ

สกลนคร

47280

พระธรรมวราลังการ
(หลวงปู่ชลอ)

กิตฺติสาโร

๖๓

วัดเพชรวนาราม

ในเมือง

เมือง

เพชรบูรณ์

67000

หลวงปู่ลี

กุสลธโร

๖๒

วัดป่าภูผาแดง

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41360

หลวงปู่บุญเพ็ง

เขมาภิรโต

๖๒

วัดถ้ำกลองเพล

โนนทัน

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๑๐

หลวงปู่เคน

เขมาสโย

๖๒

วัดป่าหนองหว้า

ตาลโกน

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๑๑

พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
(หลวงปู่บุญมี)

ปญฺญาวุโธ

๖๒

วัดบางระกำ

บางระกำ

บางระกำ

พิษณุโลก

65140

๑๒

หลวงปู่บุญมา

คมฺภีรธมฺโม

๖๑

วัดป่าสีห์พนมประชาราม

บงใต้

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๑๓

หลวงปู่ทองพูล

สิริกาโม

๖๑

วัดสามัคคีอุปถัมป์

วิศิษฎ์

เมืองบึงกาฬ

บังกาฬ

38000

๑๔

หลวงปู่แปลง

สุนฺทโร

๖๑

วัดป่าอุดมสมพร

พรรณานิคม

พรรณานิคม

สกลนคร

47110

๑๕

หลวงปู่คำบ่อ

ฐิตฺตปญฺโญ

๖๐

วัดป่าใหม่บ้านตาล

โคกศรี

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๑๖

พระภัทรศีลสังวร
(หลวงปู่เจริญ)

 ราหุโล

๖๐

วัดพระธาตุเขาน้อย

บ้านคา

บ้านคา

ราชบุรี

70180

๑๗

หลวงปู่บุญหนา

ธมฺมทินฺโน

๖๐

วัดป่าโสตถิผล

พรรณานิคม

พรรณานิคม

สกลนคร

47130

๑๘

หลวงพ่อเจริญ

ญาณวุฒฺโฑ

๕๙

วัดถ้ำปากเพียง

เชียงดาว

เชียงดาว

เชียงใหม่

50170

๑๙

หลวงปู่สรวง

สิริปุณฺโญ

๕๙

วัดป่าศรีฐาน

ป่าติ้ว

ป่าติ้ว

ยโสธร

35150

๒๐

หลวงปู่บุญพิน

กตปุญฺโญ

๕๙

วัดผาเทพนิมิต

วาริชภูมิ

นิคมน้ำอูน

สกลนคร

47270

๒๑

พระญาณวิศิษฎ์
(หลวงปู่ทอง)

จนฺทสิริ

๕๙

วัดอโศการาม

ท้ายบ้าน

เมือง

สมุทรปราการ

10280

๒๒

หลวงปู่บุญมา

สุชีโว

๕๙

วัดป่าสุขเกษม

ในเมือง

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๒๓

พระอาจารย์อุทัย

สิริธโร

๕๖

วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน

โป่งตาลอง

ปากช่อง

นครราชสีมา

30130

๒๔

หลวงปู่วิไล

เขมิโย

๕๕

วัดถ้ำพญาช้างเผือก

ห้วยยาง

คอนสาร

ชัยภูมิ

36180

๒๕

พระอาจารย์ทองอินทร์

กตปุญโญ

๕๔

วัดถ้ำมโหฬาร

หนองหิน

หนองหิน

เลย

42190

๒๖

พระครูสังฆรักษ์
(หลวงปู่คำพอง)

ปญฺญาวุโธ

๕๓

วัดป่านานาชาติ

 

เวอร์จีเนียร์

อเมริกา

 

๒๗

หลวงปู่อุ่นหล้า

ฐิตธมฺโม

๕๓

วัดวิสุทธิธรรมมงคล

นาคำ

เพ็ญ

อุดรธานี

41150

๒๘

พระครูพุทธิสารสุนทร

 

๕๓

วัดอโศการาม

ท้ายบ้าน

เมือง

สมุทรปราการ

10280

๒๙

พระราชวราลังการ
(หลวงปู่สิงห์)

อินฺทปญฺโญ

๕๓

วัดโพธิสมภรณ์

หมากแข้ง

เมือง

อุดรธานี

41000

๓๐

หลวงพ่อเปลี่ยน

ปญฺญาปทีโป

๕๓

วัดอรัญญาวิเวก

อินทนิล

แม่แตง

เชียงใหม่

50150

๓๑

พระครูวิทิตศาสนกิจ
(หลวงปู่ไพโรจน์)

วิโรจโน

๕๒

วัดดอยปุย

สุเทพ

เมือง

เชียงใหม่

50200

๓๒

หลวงปู่คำแปลง

ปุณฺณชิ

๕๒

วัดป่าพรไพรวัลย์

ดงสวรรค์

นากลาง

หนองบัวลำภู

39170

๓๓

หลวงปู่สรวง

วรสุทฺโธ

๕๒

วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์

 

พัฒนานิคม

ลพบุรี

45170

๓๔

หลวงพ่อประสิทธิ์

ปุญฺญมากโร

๕๑

วัดป่าหมู่ใหม่

แม่แตง

แม่แตง

เชียงใหม่

50150

๓๕

พระอาจารย์ทองคำ

กาญฺจนฺโน

๕๑

วัดถ้ำบูชา

บ้านต้อง

เซกา

บึงกาฬ

43150

๓๖

พระอาจารย์เสถียร

คุณวโร

๕๑

วัดถ้ำพระภูวัว

โสกกาม

เซกา

บึงกาฬ

43150

๓๗

พระอาจารย์ก้าน

จิตฺตธมฺโม

๕๐

วัดถ้ำเป็ด

ปทุมวาปี

ส่องดาว

สกลนคร

47190

๓๘

พระอาจารย์วงศ์

สุภาจาโร

๕๐

วัดป่าคำบง

อุดมพร

เฝ้าไร่

หนองคาย

43120

๓๙

พระอาจารย์สมศรี

โกวิโท

๕๐

วัดป่าดอนธาตุ

วังทอง

บ้านดุง

อุดรธานี

41190

๔๐

พระอาจารย์หลอ

นาถกโร

๔๙

วัดอภัยดำรงธรรม

ปทุมวาปี

ส่องดาว

สกลนคร

47190

๔๑

หลวงพ่อจันทร์เรียน

คุณวโร

๔๙

วัดถ้ำสหาย

หมากหญ้า

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๔๒

พระอาจารย์อุทัย

ธมฺมธโร

๔๙

วัดภูย่าอู่

คำด้วง

บ้านผือ

อุดรธานี

41160

๔๓

พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์
(พระครูวิโรจน์)

ธรรมาจารย์

๔๘

วัดอริยวงศาราม

ดอนกระเบื้อง

บ้านโปร่ง

ราชบุรี

70110

๔๔

พระอาจารย์ขันตี

ญาณวโร

๔๘

วัดป่าม่วงไข่

สานตม

ภูเรือ

เลย

42160

๔๕

พระอาจารย์สมศรี

อตฺตสิริ

๔๘

วัดป่าเวฬุวัน

ผาน้อย

วังสะพุง

เลย

42130

๔๖

พระราชสารโมลี
(หลวงปู่เฉลิม)

วีรธมฺโม

๔๗

วัดนาควัชรโสภณ

ในเมือง

เมือง

กำแพงเพชร

62000

๔๗

พระครูภาวนาสาธุกิจ

 

๔๗

วัดป่าบ้านเขวา

เขวา

เมือง

มหาสารคาม

44150

๔๘

พระอาจารย์จรัส

ธมฺมธโร

๔๖

วัดน้ำตากพัฒนา

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

57210

๔๙

พระอาจารย์บัวกัน

สิริธโร

๔๖

วัดป่าสว่างวีระวงศ์

สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี

 

34190

๕๐

พระอาจารย์สมัย

ธมฺมโฆสโก

๔๖

วัดบุญญานุสรณ์

 

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๕๑

พระอาจารย์อินทร์ถวาย

สนฺตุสฺสโก

๔๖

วัดป่านาคำน้อย

บ้านก้อง

นายูง

อุดรธานี

41380

๕๒

พระครูจิตตภาวนาญาณ

 

๔๖

วัดป่าภูก้อน

บ้านก้อง

นายูง

อุดรธานี

41380

๕๓

พระโพธิญาณมุนี

 

๔๖

วัดมัชฌิมาวาส

ในเมือง

เมือง

กาฬสินธุ์

46000

๕๔

พระอาจารย์สาคร

ธมฺมวุโธ

๔๖

วัดป่ามณีกาญจน์

ศาลากลาง

บางกรวย

นนทบุรี

11130

๕๕

พระอาจารย์ไสว

สุวโจ

๔๖

วัดสิริสาลวัน

โนนทัน

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๕๖

หลวงปู่เสน

ปุญฺญาธโร

๔๖

วัดป่าหนองแซง

หนองบัวบาน

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๕๗

หลวงปู่คูณ

สุเมโธ

๔๖

วัดป่าภูทอง

บ้านผือ

บ้านผือ

อุดรธานี

41160

๕๘

พระครูบริหารสมาธิคุณ

 

๔๕

วัดป่าบ้านเพิ่ม

นาแค

นายูง

อุดรธานี

41380

๕๙

พระอาจารย์ไมย์

อินฺทสิริ

๔๕

วัดป่าหนองช้างคาว

คอนสาร

กู่แก้ว

อุดรธานี

41130

๖๐

พระครูสันติวรญาณ
(หลวงปู่อ่ำ)

ธมฺมกาโม

๔๕

วัดสันติวรญาณ

วังศาล

วังโป่ง

เพชรบูรณ์

67240

๖๑

พระอาจารย์มงคล

สิริมงฺคโล

๔๔

วัดป่าโปร่งกระทิง

บ้านคา

บ้านคา

ราชบุรี

70180

๖๒

พระอาจารย์ประสิทธิ์

ติสฺสวํโส

๔๓

วัดป่าบึงโดน

เหล่าใหญ่

ฆ้องชัย

กาฬสินธุ์

46130

๖๓

พระครูกันตสีลาพยุต

 

๔๓

วัดดอนไชย

หล่มเก่า

หล่มเก่า

เพชรบูรณ์

67120

๖๔

หลวงปู่ลี

ตาณํกโร

๔๒

วัดป่าหัวตลุก

สระแก้ว

ลาดยาว

นครสวรรค์

60150

๖๕

พระอาจารย์บุญทัน

ฐิตสีโล

๔๒

วัดป่าเขาเจริญธรรม

บังสามพัน

บึงสามพัน

เพชรบูรณ์

67160

๖๖

พระอาจารย์รื่น

จิตฺตทโม

๔๒

วัดป่านิโครธาราม

หนองบัวบาน

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๖๗

พระครูโสภณธรรมสุนทร

 

๔๒

วัดธาตุฝุ่น

ค้อใต้

ส่องดาว

สกลนคร

47110

๖๘

พระครูปัญญาสัตติคุณ

 

๔๒

วัดป่าไพรสัณฑ์รัตนาราม

คลองน้ำไหล

คลองลาน

กำแพงเพชร

62180

๖๙

พระอาจารย์สุธรรม

สุธมฺโม

๔๒

วัดป่าหนองไผ่

ดงมะไฟ

เมือง

สกลนคร

47000

๗๐

พระอาจารย์แยง

สุขกาโม

๔๑

วัดภูทอก

 

ศรีวิไล

หนองคาย

43210

๗๑

พระอาจารย์ผัน

จิตฺตปญฺโญ

๔๑

วัดสิริสาลวัน

โนนทัน

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๗๒

พระอาจารย์สุดใจ

ปิยสีโล

๔๑

วัดรัตนมงคล

อุบมุง

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๗๓

พระอาจารย์เติมศักดิ์

ยุตฺตธมฺโม

๔๑

วัดป่าดงพระ

โคกศรี

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๗๔

พระอาจารย์สมหมาย

อตฺตมโน

๔๑

วัดสันติกาวาส

ไชยวาน

ไชยวาน

อุดรธานี

41290

๗๕

พระอาจารย์หนูพิน

ฐานุตฺตโร

๔๑

วัดดอยแม่ปั๋ง

แม่ปั๋ง

พร้าว

เชียงใหม่

50190

๗๖

พระครูสุมุห์ชิน

ปริปุณฺโณ

๔๐

วัดธรรมสถิต

 

เมือง

ระยอง

21000

๗๗

พระครูวรกิจธรรมโกศล

 

๔๐

วัดโชติการาม

ปทุมวาปี

ส่องดาว

สกลนคร

47190

๗๘

หลวงพ่อวิโรจน์

ฉนฺทกโร

๓๙

วัดภูวังงาม

คำเลอะ

ไชยวาน

อุดรธานี

41290

๗๙

พระอาจารย์รอง

ธนปาโร

๓๙

วัดป่าบ่อร้าง

บ้านผ่อน

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๘๐

พระอาจารย์จันโท

ธีรวุฒฺโฑ

๓๙

วัดพระธาตุศรีโยนก

ฟ้าฮ่าม

เชียงแสน

เชียงราย

57150

๘๑

พระอาจารย์หนูทับ

ธมฺมทีโป

๓๙

วัดป่าแก้วชุมพล

ค้อใต้

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๘๒

พระอาจารย์สุดใจ

ทนฺตมโน

๓๙

วัดป่าบ้านตาด

บ้านตาด

เมือง

อุดรธานี

41000

๘๓

พระครูวิมลปุญญโสภณ

 

๓๘

วัดป่ากุดฉิม

หนองสวรรค์

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๘๔

พระอาจารย์จีรวัฒน์

อตฺตรกฺโข

๓๘

วัดป่าไชยชุมพล

 

เขาค้อ

เพชรบูรณ์

67270

๘๕

พระครูวินัยปัญญาคุณ

 

๓๘

วัดเหล่าหลวง

เหล่าหลวง

บ้านดุง

อุดรธานี

41190

๘๖

พระครูวิมลภาวนาคุณ

 

๓๘

วัดเขาตาเงาะ

หนองบัวระเหว

หนองบัวระเหว

ชัยภูมิ

76250

๘๗

พระครูญาณรัตนากร

 

๓๘

วัดป่าทรงธรรม

ธวัชบุรี

ธวัชบุรี

ร้อยเอ็ด

45170

๘๘

พระอาจารย์นิพนธ์

อภิปสนฺโร

๓๗

วัดป่าศาลาน้อย

 

ด่านซ้าย

เลย

42120

๘๙

พระอาจารย์บุญมี

ธมฺมรโต

๓๗

วัดป่าศรัทธาถวาย

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๙๐

พระครูศิริธรรมารักษ์

 

๓๗

วัดป่าโพนทอง

ท่าหาดยาว

โพนทราย

ร้อยเอ็ด

45240

๙๑

พระอาจารย์บุญหลั่น

กนฺโตภาโส

๓๗

วัดถ้ำอินทนิล

พระวอ

แม่สอด

ตาก

63110

๙๒

พระอาจารย์วิสุทธิ

สิริจนฺโท

๓๗

วัดประสิทธิธรรม

ดงเย็น

บ้านดุง

อุดรธานี

41190

๙๓

พระอาจารย์กุน

อาภกโร

๓๖

วัดจันทร์ประสิทธิ์

หนองบัวใต้

ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู

39180

๙๔

พระอาจารย์สมเกียรติ

ชิตมาโร

๓๖

วัดถ้ำพระตาลเลียน

 

กุดจับ

อุดรธานี

41250

๙๕

พระราชวิสุทธินายก

 

๓๖

วัดป่าสุทธาวาส

ในเมือง

เมือง

สกลนคร

47000

๙๖

พระครูไพศาลรัตนานุรักษ์

 

๓๖

วัดศรีผดุง

บ้านดุง

บ้านดุง

อุดรธานี

41190

๙๗

พระอาจารย์คำกอง

ธมฺมธโต

๓๕

วัดถ้ำหมากมาง

ในเมือง

เมือง

หนองบัวลำภู

39140

๙๘

พระอาจารย์เฉลิม

ธมฺมธโร

๓๕

วัดป่าภูแฝก

วังสะพุง

วังสะพุง

เลย

42130

๙๙

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

 

๓๕

วัดดอยลับงา

คลองแม่ลาย

เมือง

กำแพงเพชร

62000

๑๐๐

หลวงปู่สาย

เขมธมฺโม

๓๕

วัดป่าพรหมวิหาร

โนนเมือง

โนนสัง

หนองบัวลำภู

39140

๑๐๑

พระอาจารย์ต๋อง

อุตฺตมธมฺโม

๓๔

วัดถ้ำน้ำทิพย์

โนนทัน

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๑๐๒

พระครูปฎิภาณธรรมวาที

 

๓๔

วัดป่าโนนม่วง

 

ศรีธาตุ

อุดรธานี

41230

๑๐๓

พระครูสุนทรวิมลกิจ

 

๓๔

วัดป่าเหวไฮ

 

ศรีธาตุ

อุดรธานี

41230

๑๐๔

พระครูโกศลกิจจาภรณ์

 

๓๔

วัดตูมทองวนาราม

หมากแข้ง

เมือง

อุดรธานี

41000

๑๐๕

พระอาจารย์สากล

สีสุทฺโธ

๓๔

วัดป่าหนองแก

 

ศรีบุญเรือง

หนองบัวลำภู

39180

๑๐๖

พระครูปภัสสรสิริคุณ

 

๓๔

วัดป่าทุ่งห้วยทราย

อูบมุง

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๐๗

พระครูโสภณจิตราภรณ์

 

๓๔

วัดป่าสีลธโน

หนองหญ้าปล้อง

วังสะพุง

เลย

42130

๑๐๘

พระอาจารย์ถาวร

อนุตฺตโร

๓๓

สำนักสงฆ์ ก.ม. ๒๗

คูคต

ลำลูกกา

ปทุมธานี

12150

๑๐๙

พระอาจารย์คชภัฎ

สุจิตฺโต

๓๓

วัดประสิทธิ์สามัคคี

พ้านใต้

สว่างแดนดิน

สกลนคร

47110

๑๑๐

พระครูโอภาสวิริยะคุณ

 

๓๑

วัดพัฒนานิคม

บ่อทอง

เมือง

กำแพงเพชร

62000

๑๑๑

พระอาจารย์ทองพูล

กาญจโน

๓๐

วัดบุญญานุสรณ์

หมากหญ้า

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๑๒

พระอาจารย์สุนทร

ฐิติโก

๓๐

วัดหินร้อยก้อน

 

หนองแสง

อุดรธานี

41340

๑๑๓

พระครูธีรธรรมาภิรักษ์

 

๓๐

วัดดอยเทพสมบูรณ์

 

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๑๑๔

พระอาจารย์คำตา

สุทฺธสีโล

๒๙

วัดสันติวนาราม

โพนเมืองน้อย

หัวตะพาน

อำนาจเจริญ

37240

๑๑๕

พระครูโชติธรรมคุณ

 

๒๙

วัดป่าศิลาวาส

 

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๑๑๖

พระอาจารย์นิยม

อมโร

๒๘

วัดท่าวารีศรีสาคร

 

น้ำโสม

อุดรธานี

41210

๑๑๗

พระอาจารย์แพง

วรปญฺโญ

๒๘

วัดป่าบ้านมาย

ลืมบอง

บ้านม่วง

สกลนคร

47140

๑๑๘

พระอาจารย์คำไม

ปญฺญาวุฑฺโต

๒๘

วัดป่าโพนทองคำ

 

ปากชม

เลย

42150

๑๑๙

พระอาจารย์อุดร

ปวฑฺฒโน

๒๘

วัดป่ากุสลธโร

สานตม

ภูเรือ

เลย

42160

๑๒๐

พระอาจารย์ชุมพร

สจฺจวโณ

๒๘

วัดป่าดงมะกรูด

นิคมสงเคราะห์

เมือง

อุดรธานี

41000

๑๒๑

พระอาจารย์วันทา

จนฺทสาโร

๒๘

วัดป่าคลองเสือ

คำโคกสูง

วังสามหมอ

อุดรธานี

41280

๑๒๒

พระอาจารย์ภัทรกฤต

ฐิตฺตพนฺโธ

๒๘

วัดป่าศิลาวาส

หัวนา

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๑๒๓

พระอาจารย์ภัทรกฤต

ฐิตฺตพนฺโธ

๒๘

วัดป่าศิลาวาส

 

เมือง

หนองบัวลำภู

39000

๑๒๔

พระอาจารย์อภิชาติ

สิริภทฺโท

๒๗

วัดป่าเขาสามยอด

 

นายูง

อุดรธานี

41380

๑๒๕

พระอาจารย์มนู

โชติธมฺโม

๒๗

วัดท่าวังหิน

 

พรรณานิคม

สกลนคร

47130

๑๒๖

พระอาจารย์จอมศรี

กนฺตสีโล

๒๗

วัดป่าพุทธรักษา

 

คำตากล้า

สกลนคร

47250

๑๒๗

พระครูปิยศีลาจารย์

 

๒๗

วัดป่าบ้านค้อ

เขือน้ำ

บ้านผือ

อุดรธานี

41160

๑๒๘

พระอาจารย์สุทธิพงษ์

ปญฺญาสาโร

๒๗

วัดป่าสามัคคีธรรมาวาร

ตะเคียนเตี้ย

บางละมุง

ชลบุรี

20150

๑๒๙

พระครูวิชัยคุณวุฒิ

 

๒๗

วัดป่าอนาลโย

ผาสุก

วังสามหมอ

อุดรธานี

41280

๑๓๐

พระอาจารย์เด่น

อภิปุญฺโญ

๒๗

วัดพระบาทบัวขาว

หนองอ้อ

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๓๑

พระอาจารย์สมาน

ตปสีโล

๒๗

วัดน้ำตกวังชมพู

เกาะรากเสียด

โกสัมพี

กำแพงเพชร

62000

๑๓๒

พระอาจารย์ชัยวัฒน์

อุตฺตมวํโส

๒๗

วัดศิริมงคล

น้ำพ่น

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๓๓

พระอาจารย์สมคิด

ฐิตธมฺโม

๒๗

วัดป่าหนองตานา

ท่าช้างคล้อง

ผาขาว

เลย

42240

๑๓๔

พระอาจารย์ชัยวัฒน์

อุตฺตมวํโส

๒๗

วัดศิริมงคล

น้ำพ่น

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๓๕

พระอาจารยฺสมคิด

ฐิตธมฺโม

๒๗

วัดป่าหนองตานา

ทุ่งช้างคล้อง

ผาขาว

เลย

42240

๑๓๖

พระครูสุทธิพรหมคุณ

 

๒๕

วัดป่าวังเลิง

ป่าวังเลิง

กันทรวิชัย

มหาสารคาม

44150

๑๓๗

พระอาจารย์สามล

อมโร

๒๕

วัดป่าบ้านขาว

นาข่า

เมือง

อุดรธานี

41000

๑๓๘

พระอาจารย์สนธยา

ธมฺมสิยาโร

๒๕

วัดเขารัตนโชติยาราม

อ่างทอง

เมือง

กำแพงเพชร

62000

๑๓๙

พระอาจารย์สมาน

กุสุโม

๒๕

วัดถ้ำกกดู่

โนนหวาย

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๔๐

พระอาจารย์สุรินทร์

สุจิตฺโต

๒๕

วัดป่าสายภูพาน

หนองแวงดุดคำเมย

โนนสังข์

หนองบัวลำภู

39140

๑๔๑

พระอาจารย์สุขเลิศ

กนฺตธมฺโม

๒๕

วัดป่าบ้านเหล่า

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

57210

๑๔๒

พระครูปลัดสุวัฒนมงคลคุณ

๒๕

วัดโพธิสมภรณ์

หมากแข้ง

เมือง

อุดรธานี

41000

๑๔๓

พระอาจารย์สมาน

กุสุโม

๒๕

วัดถ้ำกกดู่

โนนหวาย

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220

๑๔๔

พระอาจารย์สุรินทร์

สุจิตฺโต

๒๕

วัดป่าสายภูพาน

หนองแวงกุดคำเมย

โนนสัง

หนองบัวลำภู

39140

๑๔๕

พระอาจารย์สุขเลิศ

กนฺตธมฺโม

๒๕

วัดป่าบ้านเหล่า

ทุ่งก่อ

เวียงเชียงรุ้ง

เชียงราย

57210

๑๔๖

พระวิสุทธินายก

 

๒๓

วัดสนธิกรประชาราม

ในเมือง

เมือง

เพชรบูรณ์

67000

๑๔๗

พระอาจารย์ปัญญา

ฐิตปญฺโญ

๒๒

วัดป่าศรัทธาธรรม

คลองลานพัฒนา

คลองลาน

กำแพงเพชร

62120

๑๔๘

พระอาจารย์กุศล

พุทฺธสโร

๑๘

วัดดอยเทพนิมิต

หนองบัวบาน

หนองวัวซอ

อุดรธานี

41220